Sit Right Up Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 5 februari 2013. Aangepast op 10-12-2020.

Algemene Voorwaarden SitRightUp, gevestigd aan Schothorststraat 6, 1333ZE, te Almere.


Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:         De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

SitRightUp:                                 SitRightUp, gevestigd aan Schothorststraat 6 , 1333ZE, te Almere.

Dienst:                                        Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die SitRightUp voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium:                             De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht:                                  De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever:                        Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Overeenkomst:                         Elke overeenkomst gesloten tussen SitRightUp en de opdrachtgever.


Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen SitRightUp en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met SitRightUp, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden SitRightUp en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met SitRightUp zijn overeengekomen.


Offertes

Offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle offertes van SitRightUp zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de offerte wanneer deze termijn is verlopen.

SitRightUp kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is SitRightUp daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SitRightUp anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht SitRightUp niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.


Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van SitRightUp.


Uitvoering overeenkomst

SitRightUp zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

SitRightUp heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

SitRightUp heeft het recht om de Overeenkomst in overleg met de opdrachtgever en conform de opdrachtbevestiging  in fasen uit te voeren.  

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft SitRightUp het recht in overleg met de opdrachtgever en conform de opdrachtbevestiging om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is SitRightUp niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.  

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan SitRightUp.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft SitRightUp het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 

SitRightUp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat SitRightUp is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SitRightUp kenbaar behoorde te zijn.


Honorarium

Het Honorarium en/of de tarieven zijn exclusief BTW.


Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in overleg met de opdrachtgever en conform de opdrachtbevestiging.

Indien SitRightUp gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever deze aan SitRightUp heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever SitRightUp schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij SitRightUp alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat SitRightUp zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat SitRightUp binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen. 


Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikken stellen van de zaken aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van SitRightUp.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde ter beschikking staan.


Betaling

Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door SitRightUp aangewezen bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. 

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door SitRightUp aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeenkomen.

SitRightUp en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van SitRightUp en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens SitRightUp onmiddellijk opeisbaar.

SitRightUp kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. SitRightUp kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

SitRightUp heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken. SitRightUp heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.


Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Indien SitRightUp aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.


Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft SitRightUp het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is SitRightUp bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

  • na het sluiten van de Overeenkomst SitRightUp omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van SitRightUp kan worden gevergd.

SitRightUp behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.


Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is SitRightUp bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is SitRightUp bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

  • na het sluiten van de Overeenkomst SitRightUp omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van SitRightUp kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van SitRightUp kan worden gevergd;
  • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
  • de Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van SitRightUp op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien SitRightUp de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is SitRightUp niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, heeft SitRightUp het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.


Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan SitRightUp of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SitRightUp geen invloed kan uitoefenen en waardoor SitRightUp niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door SitRightUp in redelijkheid niet van SitRightUp mag worden verlangd.

SitRightUp heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat SitRightUp zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel SitRightUp als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt SitRightUp zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien SitRightUp ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SitRightUp gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.


Garantie

SitRightUp garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.


Aansprakelijkheid

SitRightUp is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van SitRightUp. 

SitRightUp is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 

Indien SitRightUp aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SitRightUp beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan SitRightUp uitkeert of tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld.

SitRightUp is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door SitRightUp ingeschakelde derden. 


Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart SitRightUp voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van SitRightUp en de Opdrachtgever aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Indien SitRightUp uit dien uit hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden SitRightUp zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van SitRightUp en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.


Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen en verweren jegens SitRightUp en de door SitRightUp (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. 


Intellectuele eigendom

SitRightUp behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 

SitRightUp behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 


Geheimhouding

Zowel SitRightUp als Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van deze overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming en de Opdrachtgever waarvan hij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties van SitRightUp waarvan uit hoofde van de opdracht kennis is genomen.  


Privacy

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan SitRightUp verstrekt, zal SitRightUp zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. 

SitRightUp mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is SitRightUp niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak SitRightUp gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en SitRightUp zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SitRightUp niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat SitRightUp de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benaderd. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

SitRightUp behoudt zich het recht de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.


Toepasselijke recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SitRightUp partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.